Poistenie

Poistite sa u nás a získajte KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE od UNIONU za 2,- Eurá/1 deň/1 os.
 

Toto poistenie zahŕňa:

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

asistenčné služby v zahraničí

poistenie batožiny

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

úrazové poistenie

poistenie storna zájazdu

poistenie nevydarenej dovolenky

poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

poistenie doprovodu

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného

poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa

poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla

poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd