VŠEOBECNÉ PODMIENKY CA ITAL TRAVEL, POPRAD

1.)Zmluvný vzťah

Účastníkom zmluvného vzťahu je na jednej strane CA ITAL TRAVEL alebo predajca, s ktorým má CA ITAL TRAVEL podpísanú zmluvu o províznom predaji.

Na druhej strane je zákazník. Samotný zmluvný vzťah medzi zákazníkom a cestovnou agentúrou vzniká na základe pravdivo vypísanej ZMLUVY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU (ďalej len „zmluva“), jej potvrdením zo strany CA a podpisom zákazníka, prípadne jeho zákonným zástupcom. Tým zákazník potvrdzuje, že je mu známy obsah zmluvy a súhlasí s ňou. Potvrdením zmluvy sa CA ITAL TRAVEL  zaväzuje zákazníkovi zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite v súlade so zjednanými podmienkami.

2.) Cenové a platobné podmienky

CA ITAL TRAVEL má právo na zaplatenie zájazdu pred jeho uskutočnením a zákazník je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho čerpaním. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedená v zmluve. Za 1.zálohu sa považuje zaplatenie 50% z ceny za ubytovanie do 5-tich dní od rezervácie. Zvyšok sumy sa uhrádza 30 dní pred nástupom na dovolenku. Ak vznikne zmluvný vzťah v dobe kratšej ako 30 dní, zákazník je povinný uhradiť 100% z ceny zájazdu do 5 dní od podpísania zmluvy. Platby za zájazd je možné uhradiť poukázaním na účet cestovnej agentúry.

3.) Práva a povinnosti zákazníka:

K základným právam patrí najmä – riadne poskytnutie dohodnutých a zaplatených služieb – vyžadovať od CA informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú objednaných služieb – byť oboznámený s prípadnými zmenami – kedykoľvek odstúpiť od zmluvy podľa bodu č.6 – reklamovať nedostatky podľa bodu č.8.

K základným povinnostiam patrí najmä – poskytnúť CA ITAL TRAVEL potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb – pravdivo uvádzať požadované údaje v zmluve o obstaraní zájazdu – uhradiť cenu zájazdu podľa bodu č.2. – bezodkladne sa vyjadriť k prípadným zmenám dohodnutých služieb – mať u seba platný cestovný doklad – dodržiavať pasové a colné predpisy krajiny, do ktorej cestuje – riadiť sa pokynmi CA, prepravcu, delegáta a dodávateľov služieb – správať sa tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku.

Ak zákazník ohrozuje zdravie alebo majetok iných, bude vypovedaný z ubytovacieho zariadenia a nevzniká mu nárok na náhradu nečerpaných služieb.  

4.) Práva a povinnosti CA ITAL TRAVEL:

K právam a povinnostiam zákazníkov sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CA ITAL TRAVEL.

K základným povinnostiam CA ITAL TRAVEL patrí – pravdivo a riadne informovať zákazníkov o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa objednaných služieb, ktoré sú pre zákazníka dôležité, a ktoré sú CA známe.

V záujme vrátenia ubyt.zariadenia nepoškodeného,  v deň príchodu delegát CA vyberie od klientov vrátnu kauciu vo výške 50 Eur/mobilhaus typu karavan alebo 100,-Eur  na každé iné ubytovacie zariadenie.

5.) Zmena a zrušenie zmluvy o obstaraní zájazdu:

Zákazník má právo najneskôr 2 dni pred odchodom na zájazd oznámiť cestovnej agentúre, že miesto neho sa zájazdu zúčastní iná osoba. Zmenu údajov o účastníkoch zájazdu vykoná CA ITAL TRAVEL  bez poplatku.

6.) Odstúpenie od zmluvy – stornopoplatky

CA ITAL TRAVEL môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu  porušenia povinností zákazníka. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek bez  udania dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom, kedy bolo cestovnej agentúre doručené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. Zákazník je povinný zaplatiť cestovnej agentúre odstupné (stornopoplatok), ktorého splatnosť nastáva IHNEĎ. Cestovná agentúra odpočíta odstupné od sumy, ktorú už zákazník uhradil a zvyšok  mu vráti. Za odstúpenie od zmluvy sa taktiež považuje, keď zákazník nenastúpi na zájazd, zmešká odchod, musí byť vylúčený zo zájazdu, alebo zruší účasť na zájazde v čase jeho trvania.

Počet dní pred začatím zájazdu            odstupné

viac ako 60 dní                                                  30 €

59 – 30 dní                                                        50 €

29 – 21 dní                                                    40% z ceny

20 – 10 dní                                                   60% z ceny

9 –    4 dni                                                     80% z ceny

menej ako 4 dni                                         100% z ceny

 

7.) Poistenie                                                                                       

V cenách zájazdu poriadaných CA ITAL TRAVEL nie je zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ako aj poistenie v prípade odstúpenia od zmluvy. Obe tieto poistné krytia sú zahrnuté v komplexnom cestovnom poistení UNION, ktoré má zákazník možnosť uzavrieť v CA ITAL TRAVEL. Poistenie odstupného sa vzťahuje na prípad, kedy zákazník alebo jemu blízka osoba (manžel, manželka, rodič, dieťa) sa nebude môcť z dôvodu úmrtia, vážnych zdravotných problémov, živelnej pohromy alebo škody na majetku, zúčastniť zájazdu.

8.) Reklamácie

Zákazník je povinný prípadnú závadu reklamovať bez zbytočného odkladu u delegáta v pobytovom stredisku, aby sa včas mohla uskutočniť náprava v mieste pobytu. Ak sa rozhodne zákazník uplatňovať reklamáciu po skončení pobytu v CA ITAL TRAVEL, je povinný už na mieste pobytu spísať zápis o zistených závadách, uviesť meno pracovníka, ktorému boli tieto závady na mieste hlásené a uviesť spôsob, akým boli/neboli hlásené závady odstránené. Tento zápis si nechá podpísať pracovníkom, u ktorého závady reklamoval a pripojí svoj podpis. Reklamáciu podáva zákazník v cestovnej agentúre, u ktorej zájazd zakupoval, a to čím skôr, avšak najneskôr 3 mesiace od skončenia zájazdu. Výsledok reklamačného jednania bude zákazníkovi oznámený najneskôr do 30 dní od podania reklamácie.

9.)Súhlas so spracúvaním osobných údajov

9.1.Podpisom Zmluvy dáva objednávateľ cestovnej agentúre ITAL TRAVEL výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov cestovnej agentúry ITAL TRAVEL uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.

9.2. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

9.2.1. získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom cestovnou agentúrou ITAL TRAVEL,

9.2.2. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou agentúrou ITAL TRAVEL na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

9.2.3. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou agentúrou pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej agentúry, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,

9.2.4. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou agentúrou na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

9.3. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej  dohode objednávateľa s CA

9.4. Vo vzťahu k osobám uvedeným v Zmluve, ktoré Zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca Zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov cestovnej agentúre ITAL TRAVEL za účelom ich spracúvania podľa bodov 9.1. až 9.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

 

10.) Záverečné ustanovenie

Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že Všeobecné podmienky CA ITAL TRAVEL sú mu známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

PRÍJEMNÚ DOVOLENKU A VEĽA PEKNÝCH ZÁŽITKOV VÁM ŽELÁ CA ITAL TRAVEL.