REKLAMAČNÝ PORIADOK CA ITAL TRAVEL

Pre zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nekvalitných služieb poskytovaných cestovnou agentúrou ITAL TRAVEL, sa vydáva tento reklamačný poriadok.

l) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na  odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CA ITAL TRAVEL tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zákazník má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene, príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. Zástupca  CA ITAL TRAVEL je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.   

2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca ITAL TRAVEL s reklamujúcim zápis o reklamácii s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Zápis o reklamácii podpíše zástupca CA ITAL TRAVEL a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár. Tento potvrdený zápis o reklamácii je zákazník povinný predložiť pri reklamácii.

3) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CA ITAL TRAVEL bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CA ITAL TRAVEL povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

4) Za predmet reklamácie sa nepovažujú škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistenej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

5) Ak  nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CA ITAL TRAVEL alebo okolností na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou agentúrou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

6) CA ITAL TRAVEL nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenej prejazdnosti ciest, z dôvodov nepriaznivého počasia, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. CA ITAL TRAVEL nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku. V prípade meškania dopravného prostriedku nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy.

7) CA ITAL TRAVEL nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ona, ale škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

8) Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.11.2007.